Ubytovací řád

Penzion na podlesí, Šumava

Všichni hosté jsou na počátku ubytování povinni seznámit se s těmito pokyny.

1. Příjezd a odjezd

1.1 Host penzionu bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti na recepci penzionu.

1.2 Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního platného ceníku provozovatele, nejpozději při příjezdu.

1.3 Ubytování hostů s předáním klíčů od pokoje je možné každý den od 16:00 hod do 18:00h., není-li předem domluveno jinak.

1.4 Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit na recepci nebo správci penzionu. Pokud dojde k poškození pokoje nebo jiného zařízení penzionu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.

1.5 Pokoj musí být vyklizen a klíče od uzamčeného pokoje předány na recepci v den ukončení pobytu nejpozději do 10:00 hodin. Recepční provede zběžnou kontrolu pokoje. Nebudou-li klíče od vyklizeného pokoje řádně předány do 10:00 hodin, bude hostovi účtován další započatý den pobytu.

1.6 V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě.

1.7 Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

1.8 K penzionu je možno přijíždět motorovými vozidly pouze po přístupových cestách a parkovat na místech k tomu určených.

 

2. Pravidla chování hostů v penzionu a na pokojích

2.1 Do penzionu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Rovněž je zakázáno vnášet do budovy penzionu psychotropní či omamné látky.

2.2 Ve všech prostorách budovy penzionu je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně.

2.3 Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory.

2.4 Děti mladší 10 let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá.

2.5 Psi i jiná zvířata mohou být umístěna v prostorách penzionu jen se souhlasem provozovatele penzionu nebo jeho zástupce. Majitel zvířete je povinen na požádání personálu prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu. Zvířata mohou do budovy penzionu vstupovat jen v čistém stavu, aby nedocházelo ke znečištění prostor a zařízení penzionu. Při případném ponechaní zvířete na pokoji bez dozoru,nese plnou zodpovědnost za poškození pokoje,či zařízení majitel zvířete.

2.6 Každý odpovídá za škody způsobené zvířetem, které do budovy vnesl nebo vpustil.

2.7 Pro udržení čistého prostředí prosíme hosty, aby si při vstupu do budovy penzionu řádně očistili obuv a v ubytovací části penzionu používali přezuvky.

2.8 Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.

2.9 Na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče (netýká se spotřebičů sloužících k osobní hygieně). Host nesmí bez souhlasu správce penzionu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.

2.10 V případě poškození vybavení pokoje nebo společných prostor penzionu nebo za ztrátu klíčů je provozovatel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu.

2.11 Noční klid v budově penzionu platí od 22:00 hodin do 6:00 hodin a všichni hosté jsou povinní jej respektovat.

 

3. Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

3.1 Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel penzionu ručí za jejich ztráty a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy.

3.2 Majetek ubytovaných hostů je pojištěn proti odcizení pouze při překonání překážek, proto vždy zamykejte hlavní vchod,vchod do ubytovací části penzionu i pokoj.

3.3 Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru.

3.4 Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit na recepci nebo nejbližšímu zaměstnanci provozovatele penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

Ohlašovny na tel. číslech:

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112
PRVNÍ POMOC 155
HASIČI 150
POLICIE 158
SPRÁVCE (p.Maleček)  +420 777 175 477

 

4. Ostatní:

4.1 Výměna ložního prádla a ručníků se provádí 1x týdně.

4.2 Sušení většího množství prádla na radiátorech v pokojích je zakázané.

4.3 Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit správci penzionu nebo na recepci.

4.4 V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem majitele penzionu.

4.5 Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn zrušit hostu ubytování a požadovat úhrady za poskytnuté služby.

4.6 Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout v pokoji,na chodbě, uzamknout dveře pokoje, při příchodu i odchodu uzamknout vchodové dveře ubytovací části.

4.7 Všichni hosté penzionu jsou povinni dodržovat tento ubytovací řád. V případě jeho porušení, je vedení penzionu oprávněno ubytování ukončit ihned a bez náhrady

 

Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu penzionu a věříme, že se výše uvedená omezení setkají s Vaším pochopením. Omezení byla přijata z důvodu vytvoření dobrých podmínek ubytování pro pobyt všech našich hostů. Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt!